تاریخ عضویت: 1399/01/06

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/31

تعداد کتاب خوانده شده : 117

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (117 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فریده هاشمی

آخرین فعالیت ها

1400/03/31 23:49
1400/03/31 21:26
فریده هاشمی کتاب
افسون شب را در قفسه خوانده شده قرار داد
افسون شب
3
1400/03/18 00:29
1400/02/28 00:55
1400/01/23 23:59
فریده هاشمی به کتاب
راز امتیاز 1 داده است
1400/01/13 10:49
1399/12/18 23:34

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فریده هاشمی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1490 صفحه)
7 کتاب
0%
(0%) 7/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 16 صفحه