تاریخ عضویت: 1399/01/07

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/10

تعداد کتاب خوانده شده : 78

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (78 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
مائده بشارت

آخرین فعالیت ها

1400/01/15 12:12
1399/12/16 18:13
1399/04/23 10:25
1399/03/21 12:12
1399/03/21 12:12
مائده بشارت به
الناز محمدی امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

مائده بشارت در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1817 صفحه)
5 کتاب
0%
(0%) 5/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 20 صفحه