تاریخ عضویت: 1399/01/10

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/19

تعداد کتاب خوانده شده : 52

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (51 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
زهرا گرمانی‌ نژاد

آخرین فعالیت ها

1399/08/20 00:14

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

زهرا گرمانی‌ نژاد در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه