تاریخ عضویت: 1399/01/10

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/05/01

تعداد کتاب خوانده شده : 37

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 4

خوانده شده (37 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
شقايق قلي زاده

آخرین فعالیت ها

1399/04/31 23:54
1399/04/31 23:51
1399/04/01 12:36
1399/03/26 21:53
1399/03/23 15:18
1399/03/23 15:13

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

شقايق قلي زاده در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه