تاریخ عضویت: 1399/01/16

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/30

تعداد کتاب خوانده شده : 91

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

خوانده شده (91 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
غزاله بادپا

آخرین فعالیت ها

1400/03/30 18:02
1400/03/30 18:02
غزاله بادپا کتاب
بار دیگر تو را در قفسه خوانده شده قرار داد
بار دیگر تو
4
1400/03/28 22:23
1400/03/22 15:50
1400/03/20 23:05
1400/03/16 18:26
1400/03/01 13:07

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

غزاله بادپا در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (5992 صفحه)
16 کتاب
0%
(0%) 16/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 64 صفحه