تاریخ عضویت: 1399/01/25

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/06/18

تعداد کتاب خوانده شده : 9

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فائزه سلیمانیان

آخرین فعالیت ها

1399/06/18 16:46
1399/06/18 16:38
1399/01/28 12:31
1399/01/28 12:29
1399/01/28 12:25
فائزه سلیمانیان به
ریچارد باخ امتیاز 4 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فائزه سلیمانیان در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه