تاریخ عضویت: 1399/02/05

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/13

تعداد کتاب خوانده شده : 35

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 5

خوانده شده (35 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
مهشید عزیزی

آخرین فعالیت ها

1400/02/13 20:15
1399/12/06 08:09
1399/10/26 18:55
1399/10/19 21:37
1399/09/17 18:45
1399/03/09 17:49
1399/03/09 17:48
1399/03/09 17:47

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

مهشید عزیزی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
1 کتاب
0%
(0%) 1/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه