تاریخ عضویت: 1399/02/11

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/06/23

تعداد کتاب خوانده شده : 30

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (30 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
ماندانا خلیل‌زاده

آخرین فعالیت ها

1400/06/23 22:34
1400/06/23 22:05

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

ماندانا خلیل‌زاده در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (8860 صفحه)
21 کتاب
0%
(0%) 21/0
182 روز از سال گذشته و 183 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 49 صفحه