تاریخ عضویت: 1399/02/11

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/09/02

تعداد کتاب خوانده شده : 34

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (34 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
ماندانا خلیل‌زاده

آخرین فعالیت ها

1400/09/02 01:46
1400/08/02 15:58
1400/06/23 22:34

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

ماندانا خلیل‌زاده در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (10544 صفحه)
25 کتاب
0%
(0%) 25/0
252 روز از سال گذشته و 113 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 42 صفحه