تاریخ عضویت: 1399/02/13

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/27

تعداد کتاب خوانده شده : 38

تعداد کتاب درحال خواندن : 2

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (38 کتاب)

درحال خواندن (2 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
زهرا پیرانی

آخرین فعالیت ها

1400/03/14 02:16
1400/03/05 12:54
1400/03/05 12:12
1400/02/20 17:24
1400/02/12 15:17

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

زهرا پیرانی در سال 1400

چالش سال
30 کتاب
خوانده شده (2989 صفحه)
6 کتاب
20%
(20%) 6/30
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 32 صفحه