تاریخ عضویت: 1399/02/13

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/06/24

تعداد کتاب خوانده شده : 45

تعداد کتاب درحال خواندن : 2

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (45 کتاب)

درحال خواندن (2 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
زهرا پیرانی

آخرین فعالیت ها

1400/06/24 01:02
1400/06/02 00:54
1400/05/10 23:31
1400/04/11 20:59
1400/03/14 02:16
1400/03/05 12:54

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

زهرا پیرانی در سال 1400

چالش سال
30 کتاب
خوانده شده (6550 صفحه)
13 کتاب
43%
(43%) 13/30
186 روز از سال گذشته و 179 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 36 صفحه