تاریخ عضویت: 1399/02/25

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/02/25

تعداد کتاب خوانده شده : 1

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (1 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
هادی مردی

آخرین فعالیت ها

1399/02/24 22:23
هادی مردی به
استیو تولتس امتیاز 5 داده است
1399/02/24 22:22

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

هادی مردی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه