تاریخ عضویت: 1399/02/26

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/02/26

تعداد کتاب خوانده شده : 10

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
Amir R

آخرین فعالیت ها

1399/02/26 01:50
Amir R به کتاب
1399/02/26 01:48
1399/02/26 01:47
Amir R به کتاب
1399/02/26 01:46
Amir R به کتاب
1399/02/26 01:44
1399/02/26 01:43
1399/02/26 01:40
Amir R به کتاب
سقوط امتیاز 4 داده است
1399/02/26 01:38
Amir R به کتاب
ابله امتیاز 4 داده است
1399/02/26 01:36

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

Amir R در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه