1. سایت کتاب خوون
  2. چالش های من

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

آیدا فرزان پور در سال 1400

چالش سال
30 کتاب
خوانده شده (3176 صفحه)
10 کتاب
33%
(33%) 10/30

درحال خواندن (2 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

33%
(33%) 10/30